چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
227خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1392/04/238400
227خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1391/04/176000
227خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 400mg FC1390/05/184680