سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
226خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1392/04/234200
226خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1391/04/173000
226خدمات درماني70قرص - سفکسيم (سفيکسيم) - 200mg FC1390/05/182380