يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1925خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 25mg1393/09/101500
1925خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 25mg1392/04/231350