سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1925خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 25mg1393/09/101500
1925خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 25mg1392/04/231350