دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1924خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 12.5mg1393/09/1010000
1924خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 12.5mg1392/04/23800
1924خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 12.5mg1391/08/16600
1924خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 12.5mg1390/06/22440