شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2475خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 6.25mg1393/09/10700
2475خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 6.25mg1392/04/23550
2475خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 6.25mg1391/08/16400
2475خدمات درماني70قرص - کاروديلول - 6.25mg1390/06/22250