چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
220خدمات درماني70قرص - کارنيتين - 250mg1392/03/202100
220خدمات درماني70قرص - کارنيتين - 250mg1392/01/111600
220خدمات درماني70قرص - کارنيتين - 250mg1391/06/281400
220خدمات درماني70قرص - کارنيتين - 250mg1390/06/221200