شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1420خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/12/180
1420خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 400mg1392/04/23950