جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2114خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/12/180
2114خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/04/23850