دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2114خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/12/180
2114خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg SR1392/04/23850