جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
208خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg1392/12/181150
208خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg1392/05/301000
208خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg1392/04/23800
208خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg1391/07/19650
208خدمات درماني70قرص - کاربامازپين - 200mg1390/08/18500