سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1392/03/20470
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1391/07/19300
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1390/06/22260