سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1392/03/20470
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1391/07/19300
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1390/06/22260