شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1392/03/20470
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1391/07/19300
206خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 50mg1390/06/22260