جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
205خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 25mg1392/03/20340
205خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 25mg1391/07/19200
205خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 25mg1390/06/22170