چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
205خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 25mg1392/03/20340
205خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 25mg1391/07/19200
205خدمات درماني70قرص - کاپتوپريل - 25mg1390/06/22170