شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/08/070
2493خدمات درماني80قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/08/070
2493خدمات درماني80قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/08/0675000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/2667000
2493خدمات درماني62قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/26152500
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/05/2667000
2493خدمات درماني79قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/03/1167000
2493خدمات درماني63قرص - کاپسيتابين - 500mg1393/03/11115000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1392/07/0185000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1392/05/1567000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1391/10/0345000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1391/05/2345000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1391/02/1035000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1390/06/3066500
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1390/02/1459000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1389/11/2556000
2493خدمات درماني90قرص - کاپسيتابين - 500mg1389/08/2535000