چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
197خدمات درماني70قرص - کلسيم دي - 500mg1392/07/09560
197خدمات درماني70قرص - کلسيم دي - 500mg1387/02/10300