سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
201خدمات درماني70قرص - کلسيم پانتودنات - 100mg1392/03/20450
201خدمات درماني70قرص - کلسيم پانتودنات - 100mg1392/01/11320
201خدمات درماني70قرص - کلسيم پانتودنات - 100mg1390/03/11250