سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
738خدمات درماني90قرص - کلسيم فولينات - 15mg1393/05/267500
738خدمات درماني64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1392/07/019844
738خدمات درماني64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1391/03/063400