پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
738خدمات درماني90قرص - کلسيم فولينات - 15mg1393/05/267500
738خدمات درماني64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1392/07/019844
738خدمات درماني64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1391/03/063400