يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
738خدمات درماني90قرص - کلسيم فولينات - 15mg1393/05/267500
738خدمات درماني64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1392/07/019844
738خدمات درماني64قرص - کلسيم فولينات - 15mg1391/03/063400