شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
198خدمات درماني70قرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1392/05/30470
198خدمات درماني70قرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1392/02/02390
198خدمات درماني70قرص - کلسيم کربنات (کربنات کلسيم) - 500mg1387/08/20155