چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7848خدمات درماني95قرص - بوسنتان - 125mg1394/03/31120000
7848خدمات درماني58قرص - بوسنتان - 125mg1393/08/070
7848خدمات درماني57قرص - بوسنتان - 125mg1393/03/11500000
7848خدمات درماني95قرص - بوسنتان - 125mg1392/08/21200000
7848خدمات درماني95قرص - بوسنتان - 125mg1392/03/26100000
7848خدمات درماني95قرص - بوسنتان - 125mg1391/12/2040000