سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12114خدمات درماني95قرص - بوسنتان - 62.5mg1394/03/3180000
12114خدمات درماني95قرص - بوسنتان - 62.5mg1391/12/2025000