سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1394/03/054800
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1394/02/012100
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1393/08/050
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1393/03/112100
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1392/07/0113000
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1390/08/301500
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1390/02/191420