پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1394/03/054800
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1394/02/012100
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1393/08/050
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1393/03/112100
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1392/07/0113000
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1390/08/301500
186خدمات درماني90قرص - بوسولفان - 2mg1390/02/191420