سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1888خدمات درماني70قرص - بوسپيرون - 5mg1392/03/20350
1888خدمات درماني70قرص - بوسپيرون - 5mg1392/01/11260
1888خدمات درماني70قرص - بوسپيرون - 5mg1391/02/05280
1888خدمات درماني70قرص - بوسپيرون - 5mg1390/06/22200