شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
179خدمات درماني70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1393/07/121100
179خدمات درماني70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1392/04/23800
179خدمات درماني70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1391/07/19600
179خدمات درماني70قرص - برموکريپتين - 2.5mg1390/06/22450