يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
178خدمات درماني70قرص - برم هگزين - 8mg1393/10/21320
178خدمات درماني70قرص - برم هگزين - 8mg1392/03/20260
178خدمات درماني70قرص - برم هگزين - 8mg1392/01/11170
178خدمات درماني70قرص - برم هگزين - 8mg1390/06/22130