چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
169خدمات درماني70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1392/06/132000
169خدمات درماني70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1392/04/23650
169خدمات درماني70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1392/04/231250
169خدمات درماني70قرص - بيسموت سابسيترات - 120mg1390/11/24900