سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
167خدمات درماني70قرص - بيزاکوديل - 5mg1392/03/20300
167خدمات درماني70قرص - بيزاکوديل - 5mg1392/01/11200
167خدمات درماني70قرص - بيزاکوديل - 5mg1390/02/26160