دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
167خدمات درماني70قرص - بيزاکوديل - 5mg1392/03/20300
167خدمات درماني70قرص - بيزاکوديل - 5mg1392/01/11200
167خدمات درماني70قرص - بيزاکوديل - 5mg1390/02/26160