دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
164خدمات درماني70قرص - بي پريدين - 2mg1392/04/231000
164خدمات درماني70قرص - بي پريدين - 2mg1391/06/28750
164خدمات درماني70قرص - بي پريدين - 2mg1390/06/22550