جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1394/04/2411000
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1393/08/0312500
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1392/06/264140
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1392/04/134140
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1391/02/122100
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1390/12/021320
162خدمات درماني70قرص - بتانکول کلرايد - 10mg1390/05/251850