شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/03/20330
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/01/11220
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1390/06/22170