جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/03/20330
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/01/11220
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1390/06/22170