چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/03/20330
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1392/01/11220
150خدمات درماني70قرص - بتامتازون - 0.5mg1390/06/22170