چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
148خدمات درماني70قرص - بتاهيستين - 8mg1392/03/20450
148خدمات درماني70قرص - بتاهيستين - 8mg1392/01/11300
148خدمات درماني70قرص - بتاهيستين - 8mg1391/05/08250
148خدمات درماني70قرص - بتاهيستين - 8mg1390/04/20200