شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
136خدمات درماني70قرص - بلادونا پي بي - -1393/11/05500
136خدمات درماني70قرص - بلادونا پي بي - -1393/06/16370
136خدمات درماني70قرص - بلادونا پي بي - -1392/11/04350
136خدمات درماني70قرص - بلادونا پي بي - -1391/08/16240
136خدمات درماني70قرص - بلادونا پي بي - -1390/06/22180