شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
130خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 25mg1393/07/02850
130خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 25mg1392/05/28650
130خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 25mg1392/03/20540
130خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 25mg1392/01/11360
130خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 25mg1390/06/22300