چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1393/07/02480
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1392/05/30420
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1392/03/20370
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1392/01/11250
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1390/06/22190