جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1393/07/02480
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1392/05/30420
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1392/03/20370
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1392/01/11250
129خدمات درماني70قرص - باکلوفن - 10mg1390/06/22190