پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5521خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 15mg1392/03/20950
5521خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 15mg1392/01/11700