پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5519خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 10mg1392/03/20800
5519خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 10mg1392/01/05600