سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5519خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 10mg1392/03/20800
5519خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 10mg1392/01/05600