شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10392خدمات درماني90قرص - آري پيپرازول - 5mg1392/03/20750
10392خدمات درمانيقرص - آري پيپرازول - 5mg1392/01/11500