يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2110خدمات درماني70قرص - آزيترومايسين - 250mg1392/04/237000
2110خدمات درماني70قرص - آزيترومايسين - 250mg1391/07/195000