شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
122خدمات درماني70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1392/08/152000
122خدمات درماني70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1392/04/231500
122خدمات درماني70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1391/10/181200
122خدمات درماني70قرص - آزاتيوپرين - 50mg1390/06/221100