شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1912خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 40mg1392/10/161750
1912خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 40mg1392/04/192400
1912خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 40mg1392/04/171750
1912خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 40mg1391/10/131300
1912خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 40mg1389/03/191120