يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1911خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 20mg1392/10/161350
1911خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 20mg1392/09/161700
1911خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 20mg1392/04/191700
1911خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 20mg1392/04/171350
1911خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 20mg1391/10/131000
1911خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 20mg1389/03/19720