جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1910خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 10mg1392/10/16880
1910خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 10mg1392/04/191100
1910خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 10mg1392/04/17880
1910خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 10mg1391/10/13650
1910خدمات درماني70قرص - آتورواستاتين - 10mg1389/03/19480