دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
114خدمات درماني70قرص - آتنولول - 100mg1393/07/02500
114خدمات درماني70قرص - آتنولول - 100mg1392/03/20400
114خدمات درماني70قرص - آتنولول - 100mg1392/01/11270
114خدمات درماني70قرص - آتنولول - 100mg1391/06/28230
114خدمات درماني70قرص - آتنولول - 100mg1390/06/22200