دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
115خدمات درماني70قرص - آتنولول - 50mg1393/07/02370
115خدمات درماني70قرص - آتنولول - 50mg1392/03/20300
115خدمات درماني70قرص - آتنولول - 50mg1392/01/11200
115خدمات درماني70قرص - آتنولول - 50mg1391/06/28170
115خدمات درماني70قرص - آتنولول - 50mg1390/06/22130